World Library  Religion (943 Books)


General theological literature

 
 • Cover Image

શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ: માહાત્મ્ય

By: Pratik Kaushikkumar Kikani

અંત વિનાના હજારો સ્િરૂપ િાળા, હજારો ચરણ, મસ્ તક, સાથળ અને બાહુિાળા પરમાત્ માને નમસ્ કાર હો. હજાર નામિાળા અને હજાર કોટી યુગને ધારણ કરનાર એિા શાશ્વાત બ્રહ્મપુરુષને નમસ્ કાર હો. જેની નાભીમાાં કમળ એિા ભગિાન શ્રી વિષ્ ણુને નમસ્ કાર હો. જળમાાં શયન કરનાર શ્રી વિષ્ ણુ ભગિાનને નમસ્ કાર હો. હે કેશિ! હે િાસુદેિ, આપને નમસ્ કાર હો. જે િાસુદેિની િાસનાથી ત્રણેય લોક િાસનાિાળા છે અને જે સિે પ્રાણી પદાથથના વનિાસ સ્થાન છે એિા હે િાસુદેિ આપને નમસ્ કાર હો. બ્રહ્મસ્ િરૂપ અને મા ગૌ બ્ર...

Read More
 • Cover Image

The Many Dangers of Prejudice (Hindi Dadavani June-2018)

By: Dada Bhagwan

Why would these grahs (planets) come to obstruct us? What have we spoiled for them that they would obstruct us? In reality, the nine grahs within: aagrah, duragrah, matagrah, mithyagrah, hathagrah, kadagrah, satyagrah, parigrah and purvagrah, are the ones that are obstructing us. Based on what you have heard or read about a thing, a circumstance or a person, you bind an opinion for that without even verifying its truth. Gradually it turns into prejudice. Such prejudices ...

Read More
 • Cover Image

The Many Dangers of Prejudice (Guj. Dadavani June-2018)

By: Dada Bhagwan

Why would these grahs (planets) come to obstruct us? What have we spoiled for them that they would obstruct us? In reality, the nine grahs within: aagrah, duragrah, matagrah, mithyagrah, hathagrah, kadagrah, satyagrah, parigrah and purvagrah, are the ones that are obstructing us. Based on what you have heard or read about a thing, a circumstance or a person, you bind an opinion for that without even verifying its truth. Gradually it turns into prejudice. Such prejudices ...

Read More
 • Cover Image

The Many Dangers of Prejudice (Eng. Dadavani June-2018)

By: Dada Bhagwan

Why would these grahs (planets) come to obstruct us? What have we spoiled for them that they would obstruct us? In reality, the nine grahs within: aagrah, duragrah, matagrah, mithyagrah, hathagrah, kadagrah, satyagrah, parigrah and purvagrah, are the ones that are obstructing us. Based on what you have heard or read about a thing, a circumstance or a person, you bind an opinion for that without even verifying its truth. Gradually it turns into prejudice. Such prejudices ...

Read More
 • Cover Image

Christian Myths

By: Benjamin Lee Cooper

My other books are books that do not deal with much doctrine, whereas this book debunks most of the treasured doctrines of most of Christianity. This is the very first finished version of this book, so it will have many spelling and grammar errors in it, and some of my sentences might need to be improved in the future. Thank you for your patience.

This book is not meant to pick on or make fun of christians. I am saved (born again) and have been since I was five years old. In this book I am going to assume that you have read my book “What is Truth?”. It is not required that you read it, but in that book I cover the major myths like the Aramaic Myth, the Evolution religion, the Nephilim Myth, and many other topics to help the reader to be able to Trust God's Bible, and to know that it is the truth. If you have not r...

Read More
 • Cover Image

Learning Hebrew From Genesis : Aleph Edition

By: Benjamin Lee Cooper

This is a full grammar teaching of "Biblical" Hebrew from a fluent author in a very unique style. Although precise spelling of words is important, this is not a teaching method that focuses on vowels. I do teach all of the vowels, and all of the important times when vowels matter, but readers should be able to one day read Hebrew without vowels, and that is one of the reasons for this teaching method. More focus is put on grammar and the roots of words than on vowels or ...

1.2 Should I learn Modern or Biblical? The first thing you must decide is if it would be “Modern Hebrew” or “Biblical Hebrew” that you want to learn. Modern Hebrew is not the original Hebrew of creation, its not the original Hebrew of the Garden of Eiden, and its not the original Hebrew that Noach, Avraham, and Yaaqov spoke. There are some added and removed grammar aspects and many added words that are not in the Biblical Hebrew. If you are going to be spending a lot o...

Read More
 • Cover Image

What is Truth : Hey Edition

By: Benjamin Lee Cooper

If you have doubts about how authentic the Bible is, or if God really had it written for us, or if you want to know how the Bible came to us, or if you have deeper curiosities about mathematics, languages that influenced the Bible, or the history relating to the Bible, then this book is for you.

What is the measuring device that says what writings get to be part of the Bible? Do individual people get to tell God “These are the writings I think should be in the Bible, and so these writings are the only thing I need to base my spiritual life on.”? Do you think God is going to accept that? Do you think we get to choose whatever instructions we want to obey from God but we can throw out whatever ones we want and say they are not part of the Bible? Do Corporations or...

Read More
 • Cover Image

Sundara Kanda: Hanuman's Odyssey

By: BS Murthy

If Mahabharata's Bhagvad-Gita is taken as a philosophical guide, Ramayana's Sundara Kãnda is sought for spiritual solace; many believe that reading Sundara Kãnda or hearing it recited would remove all hurdles and usher in good tidings! Miracles apart, it's in the nature of Sundara Kãnda to inculcate fortitude and generate hope in one and all. After all, isn't it a depiction of how Hanuman goes about his errand against all odds! Again, won't it portray how Seetha, on the ...

Canto 33 - Genesis of Exile Seeing Seetha’s demeanour change Gladdened Hanuman’s heart no end. Folding his hands in reverence Approached he then Rama’s wife. Find thee grieving for some time What doth make thee feel so sad? Thy eyes that are all welled up Make they clear that thou are hurt. From thy bearing one can see Come that thou from noble stock. Tend I think that thou are none But an angel strayed to earth. Wonder thou could be ...

Read More
 • Cover Image

Puppets Of Faith : Theory of Communal Strife

By: BS Murthy

Terrorism could be the heading of the running chapter in human history though strife had always been its grand title. Assorted terrorist groups to espouse their parochial causes have come to target their ideological opponents with utter cynicism. At least they have an articulated grievance and identified opponents with defined terror zones that are amenable for containment and redressal and or both at some stage or the other. But what of the jihadi terrorism and how i...

Pitfalls of Faith If the ecstasy of the Quran is the soul of Islam, the legend of Muhammad is the mind of the Musalman. The exalted sense of his pedigree could have made Muhammad fiercely honest, even in the state of deprivation. It is to be appreciated that neither his insignificance as an orphan affected his self-worth nor his poverty dented his self-esteem. While nature endowed him with a shrewd mind his destiny seems to have helped him cultivate a sense of purpose. ...

Read More
 • Cover Image

Ācārya Pūjyapāda’s Samādhitantram : Supreme Meditation: Supreme Me...

By: Vijay K. Jain; Vijay K. Jain

The book emphasizes that the body and the soul are utterly different; we tend to pay attention to the body at the expense of the soul.

The one who entertains delusion that the body and the like are but the soul is the extroverted-soul (bahirātmā), the one who entertains no delusion about mental states – imperfections like attachment and aversion, and the soul-nature – is the introverted-soul (antarātmā), and the one who is utterly pure and rid of all karmic dirt is the pure-soul (paramātmā). Page 15

Read More
 • Cover Image

Ācārya Kundakunda’s Pravacanasāra : Essence of the Doctrine: Essen...

By: Vijay K Jain; Vijay K Jain

The book is a masterpiece work on Jainism, the most profound religion in South Asia. In its three sections, it discusses the ideas of knowledge, objects-of-knowledge and the conduct required to attain perfect knowledge, i.e., omniscience.

The man who, having grasped the Words of the Omniscient Lord, destroys delusion (moha), attachment (rāga), and aversion (dvesa), gets rid of all miseries, in a short time. - page 103

Read More
 • Cover Image

Sincerity with the goal of becoming free (Hindi Dadavani May-2018)

By: Dada Bhagwan

How can you remain sincere to Dada? By following the Agnas. The Agnas are actually a great thing. With the grace and the Agnas of the Gnani Purush, and your sincerity towards your goal, everything can change. You should put into application whatever Dada says, you should not keep a single opinion that differs from Dada. Sincere does not mean ‘without mistakes’; rather a sincere person has unity of heart, he does not allow separation to arise [with the other person]. Howe...

Read More
 • Cover Image

Sincerity with the goal of becoming free (Guj. Dadavani May-2018)

By: Dada Bhagwan

How can you remain sincere to Dada? By following the Agnas. The Agnas are actually a great thing. With the grace and the Agnas of the Gnani Purush, and your sincerity towards your goal, everything can change. You should put into application whatever Dada says, you should not keep a single opinion that differs from Dada. Sincere does not mean ‘without mistakes’; rather a sincere person has unity of heart, he does not allow separation to arise [with the other person]. Howe...

Read More
 • Cover Image

Sincerity with the goal of becoming free (Eng. Dadavani May-2018)

By: Dada Bhagwan

How can you remain sincere to Dada? By following the Agnas. The Agnas are actually a great thing. With the grace and the Agnas of the Gnani Purush, and your sincerity towards your goal, everything can change. You should put into application whatever Dada says, you should not keep a single opinion that differs from Dada. Sincere does not mean ‘without mistakes’; rather a sincere person has unity of heart, he does not allow separation to arise [with the other person]. Howe...

Read More
 • Cover Image

Repay the Obligation of Your Parents by Serving Them (Hindi Dadava...

By: Dada Bhagwan

First comes, serving your mother and father, they are the ones who have given birth to you, then comes the service to your guru. They have obliged you since childhood by suffering many difficulties, and yet they have raised you, educated you and instilled moral values in you. One should never overlook the humility and reverence for them in this entire life. A huge gap has formed between the old generation and the new generation. The elderly cannot let go of their old-fas...

Read More
 • Cover Image

Repay the Obligation of Your Parents by Serving Them (Guj. Dadavan...

By: Dada Bhagwan

First comes, serving your mother and father, they are the ones who have given birth to you, then comes the service to your guru. They have obliged you since childhood by suffering many difficulties, and yet they have raised you, educated you and instilled moral values in you. One should never overlook the humility and reverence for them in this entire life. A huge gap has formed between the old generation and the new generation. The elderly cannot let go of their old-fas...

Read More
 • Cover Image

Repay the Obligation of Your Parents by Serving Them (Eng. Dadavan...

By: Dada Bhagwan

First comes, serving your mother and father, they are the ones who have given birth to you, then comes the service to your guru. They have obliged you since childhood by suffering many difficulties, and yet they have raised you, educated you and instilled moral values in you. One should never overlook the humility and reverence for them in this entire life. A huge gap has formed between the old generation and the new generation. The elderly cannot let go of their old-fas...

Read More
 • Cover Image

Purusharth Against Interference

By: dada bhagwan

After attaining Knowledge of Self, followers have attained awakened awareness of the Self, yet the filled stock of karma remains to be emptied. This filled stock of karma creates interference & its effects in worldly interactions. It is the intellect that creates interference. As long as you listen to the advice of the intellect and consider it to have value interference of intellect will remain. As one continues to follow the Five Agn...

Read More
 • Cover Image

Maintaining Samata during Like and Dislike (Hindi Dadavani March-2018)

By: Dada Bhagwan

Absolutely revered Dada Bhagwan reveals the reality of the world that, “There are only two things in this world, the pure Soul and circumstances.” The pure Soul is permanent while circumstances are temporary and are of the non-Self and are entirely dependent on external factors. One becomes engrossed in that which he likes, while in that which he dislikes, he has abhorrence and he continues to suffer; all of these are still weaknesses. If your opinion changes, then equan...

Read More
 • Cover Image

Maintaining Samata during Like and Dislike (Guj. Dadavani March-2018)

By: Dada Bhagwan

Absolutely revered Dada Bhagwan reveals the reality of the world that, “There are only two things in this world, the pure Soul and circumstances.” The pure Soul is permanent while circumstances are temporary and are of the non-Self and are entirely dependent on external factors. One becomes engrossed in that which he likes, while in that which he dislikes, he has abhorrence and he continues to suffer; all of these are still weaknesses. If your opinion changes, then equan...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 943 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.