World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Condor Trilogy

Article Id: WHEBN0004589780
Reproduction Date:

Title: Condor Trilogy  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: The Return of the Condor Heroes, List of family trees, The Heaven Sword and Dragon Saber, Jiuyang Zhenjing, Jiuyin Zhenjing
Collection: Condor Trilogy, Literary Trilogies
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Condor Trilogy

Condor Trilogy
Traditional Chinese 射鵰三部曲
Simplified Chinese 射雕三部曲

The Condor Trilogy (射鵰三部曲) is a series of three wuxia novels written by Hong Kong-based Chinese writer Jin Yong (Louis Cha). The series are generally considered the magnum opus of Jin Yong's works.

The novels in the trilogy are:

Contents

  • Historical background 1
  • Plot 2
    • Book of Wumu 2.1
  • Romanisation of some common names and terms 3

Historical background

The first novel, The Legend of the Condor Heroes, is set against a backdrop of a series of wars fought between the Han Chinese-dominated Southern Song dynasty and the Jurchen-led Jin dynasty. In the meantime, Mongol tribes led by Temüjin (Genghis Khan) emerge as a rising power in the north. The second novel, The Return of the Condor Heroes, is set in the period when the Mongols attack the Southern Song dynasty after having conquered the Jin dynasty. The historical Battle of Xiangyang is also featured as one of the key events in the novel. The third and last novel, The Heaven Sword and Dragon Saber, is set in the late Yuan dynasty (founded by the Mongols). Towards the end of the novel, the Yuan dynasty is overthrown by rebel forces and the Ming dynasty is established.

Plot

Book of Wumu

The Book of Wumu is a fictional military treatise written by the Song general Yue Fei. The book is highly sought after by the Jurchens of the Jin dynasty. Guo Jing uses the knowledge he acquired from the book to defend the Song dynasty. Before his death, he hid the book in the blade of the Dragon Slaying Saber. Nearly a century after the Battle of Xiangyang, the book comes into Zhang Wuji's possession. Zhang uses one of the strategies in the book to defeat Yuan forces at the siege of Mount Song. He passes the book to Xu Da, who studies it and becomes a brilliant military leader. Xu Da leads rebel forces to overthrow the Yuan dynasty and becomes one of the founding pioneers of the Ming dynasty.

Romanisation of some common names and terms

Characters
Chinese (Traditional / Simplified) Mandarin (Pinyin) Cantonese (Jyutping) Hokkien
射鵰英雄傳 / 射雕英雄传 She Diao Ying Xiong Zhuan Se Diu Jing Hung Zyun Sia Tiauw Eng Hiong
郭靖 Guo Jing Gwok Zing Kwee Ceng
黃蓉 / 黄蓉 Huang Rong Wong Jung Oey Yong
楊康 / 杨康 Yang Kang Joeng Hong Yo Kang
穆念慈 Mu Nianci Muk Nim-ci Bok Liam-ci
王重陽 / 王重阳 Wang Chongyang Wong Cung-joeng Ong Tiong-yang
洪七公 Hong Qigong Hung Cat-gung Ang Cit-kong
黃藥師 / 黄药师 Huang Yaoshi Wong Joek-si Oey Yok-su
歐陽鋒 / 欧阳锋 Ouyang Feng Au-joeng Fung Auw-yang Hong
楊鐵心 / 杨铁心 Yang Tiexin Joeng Tit-sam Yo Tiat-sim
包惜弱 Bao Xiruo Baau Sik-joek Pauw Sek-yok
郭嘨天 / 郭啸天 Guo Xiaotian Gwok Siu-tin Kwee Siau-tin
李萍 Li Ping Lei Ping Li Ping
歐陽克 / 欧阳克 Ouyang Ke Au-joeng Hak Auw-yang Hok
梅超風 / 梅超风 Mei Chaofeng Mui Ciu-fung Bwee Tiauw-hong
一燈大師 / 一灯大师 Yideng Dashi Jat-dang Daai-si It-teng Tay-su
周伯通 Zhou Botong Zau Baak-tung Ciu Pek-thong
丘處機 / 丘处机 Qiu Chuji Jau Cyu-gei Khu Ci-kee
馬鈺 / 马钰 Ma Yu Maa Juk Ma Giok
華箏 / 华筝 Huazheng Waa-zang Go-chin
拖雷 Tuolei To-leoi Tu-li
裘千仞 Qiu Qianren Kau Cin-jan Kiu Cian-jin
柯鎮惡 / 柯镇恶 Ke Zhen'e O Zan-ngok Kwa Tin'ok
瑛姑 Yinggu Jing-gu Eng-kouw
完顏洪烈 / 完颜洪烈 Wanyan Honglie Jyun-ngaan Hung-lit Wan-yen Hung-lieh
傻姑 Shagu So-gu Sa-kouw
尹志平 Yin Zhiping Wan Zi-peng In Ci-peng
神鵰俠侶 / 神雕侠侣 Shen Diao Xia Lü San Diu Hap Leoi Sin Tiauw Hiap Lu
楊過 / 杨过 Yang Guo Joeng Gwo Yo Ko
小龍女 / 小龙女 Xiaolongnü Siu-lung-neoi Siauw-liong-lie
郭芙 Guo Fu Gwok Fu Kwee Hu
郭襄 Guo Xiang Gwok Soeng Kwee Siang
霍都 Huodu Fok-dou Ho-tu
李莫愁 Li Mochou Lei Mok-sau Li Mo-ciu
公孫綠萼 / 公孙绿萼 Gongsun Lü'e Gung-syun Luk-ngok Kong-sun Li
公孫止 / 公孙止 Gongsun Zhi Gung-syun Zi Kong-sun Tit
金輪法王 / 金轮法王 (金輪國師 / 金轮国师) Jinlun Fawang (Jinlun Guoshi) Gam-leon Faat-wong (Gam-leon Gwok-si) Kim-loen Hoat'ong
程英 Cheng Ying Cing Jing Thia Eng
陸無雙 / 陆无双 Lu Wushuang Luk Mou-soeng Liok Boe-song
趙志敬 / 赵志敬 Zhao Zhijing Ziu Zi-ging Tio Ci-keng
耶律齊 / 耶律齐 Yelü Qi Je-leot Cai Yeh-lu Chi
耶律燕 Yelü Yan Je-leot Jin Yeh-lu Yen
完顏萍 / 完颜萍 Wanyan Ping Jyun-ngaan Ping Wan-yen Ping
武敦儒 Wu Dunru Mou Deon-jyu Bu Tun-ji
武修文 Wu Xiuwen Mou Sau-man Bu Siu-bun
倚天屠龍記 / 倚天屠龙记 Yi Tian Tu Long Ji Ji Tin Tou Lung Gei To Liong To
張無忌 / 张无忌 Zhang Wuji Zoeng Mou-gei Thio Bu-ki
趙明 / 赵明 (趙敏 / 赵敏) Zhao Ming (Zhao Min) Ziu Ming (Ziu Man) Tio Beng
周芷若 Zhou Zhiruo Zau Zi-joek Ciu Ci-jiak
殷離 / 殷离 Yin Li Jan Lei In Li
小昭 Xiaozhao Siu-ziu Siao-ciao
張翠山 / 张翠山 Zhang Cuishan Zoeng Ceoi-saan Thio Cui-san
殷素素 Yin Susu Jan Sou-sou In So-so
謝遜 / 谢逊 Xie Xun Ze Seon Cia Sun
楊逍 / 杨逍 Yang Xiao Joeng Siu Yo Siauw
宋遠橋 / 宋远桥 Song Yuanqiao Sung Jyun-kiu Song Wan-kiauw
殷梨亭 Yin Liting Jan Lei-ting In Li-heng
張三豐 / 张三丰 Zhang Sanfeng Zoeng Saam-fung Thio Sam-hong
宋青書 / 宋青书 Song Qingshu Sung Cing-syu Song Ching-su
楊不悔 / 杨不悔 Yang Buhui Joeng Bat-fui Yo Put-hui
紀曉芙 / 纪晓芙 Ji Xiaofu Gei Hiu-fu Ke Siau-hu
范遙 / 范遥 Fan Yao Faan Jiu Hoan Yauw
殷野王 Yin Yewang Jan Je-wong In Ya'ong
王保保 Wang Baobao Wong Bou-bou Ong Po-po
成昆 Cheng Kun Sing Gwan Seng Kun
莫聲谷 / 莫声谷 Mo Shenggu Mok Sing-guk Boh Seng-kok
汝南王 Runan Wang Jyu-naam Wong Ji-lam Ong
俞岱巖 / 俞岱岩 Yu Daiyan Jyu Doi-ngaam Ji Thay-giam
俞蓮舟 / 俞莲舟 Yu Lianzhou Jyu Lin-zau Ji Lian-ciu
韋一笑 / 韦一笑 Wei Yixiao Wai Jat-siu Wi It-siauw
Miscellaneous
Chinese (Traditional / Simplified) Mandarin (Pinyin) Cantonese (Jyutping) Hokkien
打狗棒法 Da Gou Bang Fa Daa Gau Paang Faat Tah-kauw Pang Hoat
胡家刀法 Hu Jia Dao Fa Wu Gaa Dou Faat Ouw Kee To Hoat
九陽真經 / 九阳真经 Jiu Yang Zhen Jing Gau Joeng Zan Ging Kiu Yang Cin Keng
九陰真經 / 九阴真经 Jiu Yin Zhen Jing Gau Jam Zan Ging Kiu Im Cin Keng
乾坤大挪移 Qian Kun Da Nuo Yi Kin Kwan Daai No Ji Kian-kun Tay-lo-ie
彈指神通 / 弹指神通 Tan Zhi Shen Tong Taan Zi San Tung Tan Ci Sin Thong
降龍十八掌 / 降龙十八掌 Xiang Long Shi Ba Zhang Hong Lung Sap Baat Zoeng Hang Liong Tsap Pue Ciang
易筋經 / 易筋经 Yi Jin Jing Jik Gan Ging Ih-kin-keng
一陽指 / 一阳指 Yi Yang Zhi Jat Joeng Zi It Yang Ci
玉女心經 / 玉女心经 Yu Nü Xin Jing Juk Neoi Sam Ging Giok-li Sim Keng
玉簫劍法 / 玉箫剑法 Yu Xiao Jian Fa Juk Siu Gim Faat Giok Siau Kiam-hoat
華山 / 华山 Hua Shan Waa Saan Hoa San
少林 Shao Lin Siu Lam Siauw Lim
武當 / 武当 Wu Dang Mou Dong Bu Tong
峨嵋 E Mei Ngo Mei Go Bie
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.