World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of French loanwords in Persian

 

List of French loanwords in Persian

French and Persian are both Indo-European languages and share many common words between them. List of Persian words of French origin:

French فارسی (Persian alphabet) Persian (Perso-Latin alphabet) English
abat-jour آباژور ābāžur floor lamp or lampshade
abcès آبسه ābse abscess
abonnement آبونمان ābonemān subscription
abstrait آبستره ābstre abstract
acétone استن aseton acetone
acide اسید asid acid
accolade آکولاد ākolād brace; curly brackets (the "{" and "}" symbols)
acteur آکتور āktor actor
adjudant آجودان ājudān warrant officer
agence آژانس āžāns agency
agent آژان āžān agent
album آلبوم ālbom album
Allemagne آلمان ālmān Germany
allergie آلرژی ālerži allergy
alliage آلیاژ āliāž alloy
ambulance آمبولانس āmbulāns ambulance
ampère آمپر āmper unit of electric current
amphithéâtre آمفی تئاتر āmfiteātr amphitheatre
ampoule آمپول āmpul sealed glass vial containing injection solution
ananas آناناس ānānās pineapple
antenne آنتن ānten antenna
août اوت ut August
aphte آفت āft mouth ulcer
appliqué اپلیکه āplike applique
archive آرشیو ārshiv archive
artiste آرتیست ārtist artist
ascenseur آسانسور āsānsor elevator
asphalte آسفالت āsfālt asphalt
atout آتو ātu trump card
autobus اتوبوس otobus bus
automobile اتومبیل otomobil car
autorité اتوریته otorité authority
Autriche اتریش otrish Austria
avance آوانس āvāns advantage
avantage آوانتاژ āvāntāž advantage
avril آوريل āvril April
azalée آزاله āzālé azalea
bactérie باكترى bākteri bacteria
baguette باگت bāget baguette
bal masqué بالماسکه bāl māské masquerade ball
balcon بالکن bālkon balcony
ballet باله bāle ballet
bandage بانداژ bāndāž bandage
banque بانک bānk bank
base باز bāz base (chemistry)
bassin باسن bāsan pelvis
bâton باتوم bātum stick
batterie باتری bātri battery
bémol بمل bemol flat (music)
benzine بنزین benzin gasoline
béton armé بتون آرمه bétonārmé reinforced concrete
bifteck بیفتک biftek steak
bigoudi بیگودی bigudi hair curler
billet بلیط belit ticket
biscuit بیسکویت biskuit biscuit
blouse بلوز boluz shirt
bombe بمب bomb bomb
boulevard بلوار bolvār boulevard
bourse بورس burs grant
bottine پوتین‌ putin boot
boxeur بوکسور boksor boxer
brancard ‌برانکارد brānkārd stretcher
brochure بروشور broshur brochure, leaflet
bronzé برنزه bronzé tanned
brosse برس bros brush
budget بودجه‌ budjé budget
buffet بوفه bufé buffet
bulletin بولتن bultan news bulletin
bureaucratie بوروکراسی burokerāsi bureaucracy
câble کابل kābl cable
cabaret ‌کاباره‌ kābāré cabaret
cabinet کابینه kābine cabinet (politics)
cacao کاکائو kākāu cocoa
cadeau کادو kādo gift
cadre کادر kādr staff
café کافه kāfé coffeeshop
camion کامیون kāmion truck
canal کانال kānāl canal, channel
canapé کاناپه kānāpé sofa
candidat کاندیدا kāndidā candidate
caoutchouc کائوچو kāuchu rubber
capot / capote کاپوت kāput car hood/bonnet (also used to mean condom in Persian)
capsule کپسول kapsul capsule
carbonate کربنات karbonāt carbonate
carte postale کارت‌ پستال kārt postāl post card
carton کارتن kārton carton
casino کازينو kāzino casino
casque کاسکت kāsket helmet
casquette کاسکت kāsket cap
catalogue کاتالوگ kātālog catalogue
cellule سلول selul cell
champagne شامپانى shāmpāni champagne
chantage شانتاژ shāntāž blackmail
chapeau شاپو shāpo hat
charlatan شارلاتان shārlātān charlatan
châssis شاسی shāsi chassis
chauffage شوفاژ shofāž heater
chauffeur شوفر shofer driver
cheminée شومینه shominé fireplace
chemise شومیز shomiz shirt (women)
chevalier شوالیه shovālye knight
chic شیک shik chic
chiffon شیفن shifon chiffon
chignon شینیون shiniyon bun
chimie شیمی‌ shimi chemistry
chocolat شکلات shokolāt chocolate
cigare سیگار sigār cigarette
ciment سیمان simān cement
cinéma سینما sinemā cinema
cirque سیرک sirk circus
classe کلاس kelās class
classeur کلاسور kelāsor ring binder
classique کلاسیک kelāsik classical
cliché کلیشه kelishé cliché
clinique کلینیک kelinik clinic
club کلوپ kolup club
cognac کنياك konyāk cognac, a type of French brandy
colis کلی koli parcel
collection کلکسیون‌ koleksion collection
comédie کمدی komédi comedy
comité کمیته komité committee
commando کماندو komāndo commando
commissaire کمیسر komiser superintendent
commission کمیسیون komision commission
commode کمد komod chest of drawers
compagnie کمپانی kompāni company
compote کمپوت komput stewed fruit
compresse کمپرس komperes compress
compteur کنتر kontor (electric) meter
concours کنکور konkur entrance examination
conférence کنفرانس konferāns conference
congrès کنگره kongeré congress
conserve کنسرو konserve canned food
consul کنسول konsul consul
contrat کنترات kontrāt contract
contrôle کنترل kontrol control
corset کرست korset corset
cosmétique ماتیک mātik A contraction of the French word cosmétique, used to refer to lipstick in Persian
côtelette کتلت kotlet cutlet
coupé کوپه kupé coupé
coupon کوپن kopon coupon
courant d'air کوران kurān air draft
course کورس kurs race
cravate کراوات krāvāt tie
crème کرم krem cream
Crêpe de Chine کرپ دوشین krep do shin crepe de chine
crochet کروشه kroshe bracket
cuir verni ورنی verni patent leather
curetage کورتاژ kurtāž used to refer to abortion in Persian, French word means curettage
cylindre سیلندر silandr cylinder
décembre دسامبر desāmbr December
déclamer دکلمه déklamé to recite
décolleté دکلته dékolté low-cut
décor دکور dékor decor
décoration دکوراسيون dékorāsion decoration
démodé دمده démodé out of style
dentelle دانتل dāntel lace
dépôt دپو depo deposit
dessert دسر deser dessert
diapason دیاپازن diāpāzon tuning fork
dictateur دیکتاتور diktātor dictator
dictée دیکته dikté dictation
diligence دلیجان delijān stage coach
diplome دیپلم diplom diploma
discipline دیسیپلین disiplin discipline
disque دیسک disk disk
disquette دیسکت disket diskette
docteur دکتر doktor doctor
dose دز doz dose (concentration)
douche دوش dush shower
doublé دوبله dublé dubbed
douzaine دوجین dojin dozen
drame درام derām drama
dynamo دینام dinām dynamo
eau de Cologne ادکلن odécolon cologne
echantillon اشانتیون eshāntiyon sample
écharpe اشارپ éshārp scarf
échelle اشل eshel scale
économie اکونومی ekonomi economy
écran اکران ekrān premiere (film)
encadrer آنکادر کردن ānkādr kardan to circle
entracte آنتراکت ānterākt intermission
épaule اپل epol shoulder
épidémie اپیدمی epidemi epidemy
équipe اکیپ ekip team, group
(les) États-Unis اتازونى etāzuni United States of America
étiquette اتیکت etiket price sticker
eucalyptus اکالیپتوس okāliptus eucalyptus
fabrique فابریک fābrik authentic
facture فاکتور fāktor invoice
famille فامیل fāmil family
fantaisie فانتزی fāntezi fancy
fauteuil فوتوی fotoy armchair
faux col فکل fokol detachable collar
fer (à friser) فر fer curling iron
feutre فوتر fotr felt
février فوريه fevriye February
fiche فیش fish slip, form
film فیلم film film
flasque فلاسک felāsk thermos
flûte فلوت folut flute
forme فرم form form
formalité فرمالیته formālité formality
four فور fur oven
gabardine گاباردین gābārdin gabardine
gaffe گاف gāf blunder
galerie گالرى gāleri gallery
gamme گام gām musical scale
garage گاراژ gārāž garage
garantie گارانتى gārānti warranty
garçon گارسون gārson waiter
garde گارد gārd guard
gaz گاز gāz gas
gaze گاز gāz gauze
gelée ژله želé jello
gendarme ژاندارم žāndārm police
gendarmerie ژاندارمرى žāndārmeri gendarmerie
gène ژن žen gene
genre ژانر žānr genre
georgette ژرژت žoržet georgette fabric
geste ژست žest gesture
gigot ژیگو žigo leg of lamb
gilet ژیله žile vest
goitre گواتر guātr goitre
gravure گراوور grāvur engraving
grippe گریپ grip influenza
guichet گیشه gishé ticket window
guillemet گیومه giyome guillemet
haltère هالتر hāltér dumbbell
idéal ایده آل ideāl ideal
idée ایده ide opinion
impérialiste امپرياليست amperyālist imperialist
impérialisme امپرياليسم amperyālism imperialism
infarctus انفارکتوس anfārktus infarction
jambon ژامبون žāmbon ham
janvier ژانويه žānviye January
Japon ژاپن žāpon Japan
jaquette ژاکت žāket jacket
jeton ژتن žeton chip, token
joker ژوکر žoker joker
journal ژورنال žurnāl newspaper
juin ژوئن žu'an June
juillet ژوئيه žu'iye July
jupe ژوپ žup skirt
jupon ژوپن župon half slip
lancer لانسه lānsé launch (as a new product)
laque لاک lāk nail polish
licence ليسانس lisāns bachelor's degree
licencié ليسانسيه lisānsiye graduate
limonade ليموناد limunād lemonade
liqueur ليكور likor liqueur
liste ليست list list
loge لژ lož box seats
lotion لوسیون losiyon lotion
luge لوژ luž luge
lustre لوستر lustr chandelier
luxe لوکس luks luxurious
machine ماشین māshin used to refer to car in Persian, French word means machine
mademoiselle مادمازل mādmāzel miss
mai مه me May
maillot مایو māyo bathing suit
manche مانش mānsh The English Channel
mannequin مانکن mānkan model
manœuvre مانور mānovr maneuver
manteau مانتو mānto coat
mars مارس mārs March
médaille مدال medāl medal
Méditerranée مديترانه‌ mediterāne Mediterranean Sea
médiateur مدياتور‌ medyātor mediator
merci مرسی mersi thank you
meuble مبل mobl furniture( armchair or recliner )
milliard میلیارد milyārd billion
mine مین min mine (weapon)
minijupe مینی ژوپ minižup mini-skirt
mise en scène میزانسن mizānsen mise en scène
mode مد mod fashion
moquette موکت moket floor carpeting
montage مونتاژ montāž assembly
mosaïque موزاییک mozāik mosaic
moteur موتور motor motor
musée موزه muzé museum
musique موزيك muzik music
musical(e) موزيكال muzikāl musical
Noël نوئل noel Christmas
Norvège نروژ norvež Norway
novembre نوامبر novāmbr November
nombre نمره nomré number
objet ابژه obže object
octobre اکتبر oktobr October
olympique المپیک olampik olympic
omelette املت omlet omelette
opposition اپوزیسیون opozisiyon opposition
orchestre ارکستر orkestr orchestra
ordre ارد ord order
oreillons اریون oreyon mumps
orgue ارگ org organ (musical instrument)
ouvert اُوٍرت overt open (door, window, book, etc.) also a big spender
paletot پالتو pālto overcoat
pansement پانسمان pānsemān dressing, bandage
(nœud) papillon پاپیون pāpiyon bow tie
parasites پارازیت pārāzit noise, static
paravent پاراوان pārāvān screen
parc پارک pārk park
parenthèse پرانتز parāntéz parenthesis
parlement پارلمان pārlémān parliament
passage پاساژ pāsāž arcade
pastille پاستیل pāstil gum candies, colored pens
patinage پاتیناژ pātināž figure skating
patio پاسیو pāsiyo patio
pavillon پاویون pāviyon pavilion
pédale پدال pedāl pedal
pendule پاندول pāndul pendulum
pension پانسیون pānsion boarding house
permanganate پرمنگنات permangenāt permanganate
phase فاز fāz phase
physique فیزیک fizik physics
pince پنس pans pincers
pipe پیپ pip smoking pipe
piste پیست pist track (race)
piston پیستون piston piston
placard پلاکارد pelākārd placard
plage پلاژ pelāž seaside resort
plaque پلاک pelāk plaque
plastique پلاستیک pelāstik plastic
pochette پوشت poshet breast pocket handkerchief
point پوئن po'an score, point
pommade پماد pomād ointment
portefeuille پورتفوی portefoy portfolio
portion پرس pors portion, part
portrait پرتره portré portrait
pose پز poz pose
poste پست post postal service
poudre پودر pudr powder
pressé پرس pres press
prise پریز priz socket (electrical)
processus پروسه prosé process
projet پروژه prožé plan
purée پوره puré puree
punaise پونز punez thumb tack
radar رادار rādār radar
radiateur رادیاتور rādiātor radiator
référendum رفراندوم refrāndom referendum
refusé رفوزه rofuzé failed (on a test)
régime رژیم‌ režim diet, regime
rendez-vous رانده وو rāndevu rendezvous, date
restaurant رستوران resturān restaurant
rimmel (trademark) ریمل rimel mascara
robe de chambre رب دوشامبر rob do shāmbr nightgown
rôle رل rol role
roman رمان romān novel
rouge (à lèvres) روژ rož lipstick
ruban روبان rubān ribbon
sac ساک sāk bag
salon سالن sālon lounge
saucisse سوسیس sosis sausage
scandale اسکاندال eskāndāl scandal
scénario سناریو senārio scenario, movie script
scène سن sen theater stage
séchoir سشوار seshuār hair dryer
sénat سنا senā senate
septembre سپتامبر septāmbr September
série سری seri series
seringue سرنگ sorang syringe
sérum سرم serom serum
service سرویس servis set
Sibérie سیبری siberi Siberia
silice سيليس silis silica (silicon dioxide)
silo سيلو silu silo, store-pit
sionisme صهیونیسم sehyunism zionism
siphon سیفن sifon flush (toilet)
soupape سوپاپ supāp valve
soupe سوپ sup soup
soutien-gorge سوتین sutian bra
stage استاژ estāž training
standard استاندارد estāndārd standard
sujet سوژه sužé topic
symbole سمبل‌ sambol symbol
syncope سنکوپ sankop heart attack
syndicat سندیکا sandicā syndicate
synthèse سنتز santez synthesis (chemical)
système سیستم sistem system
tableau تابلو tāblo painting
teinture طنطور tantur tincture
terreur ترور teror terror
théâtre تئاتر teātr theater
thème تم tem theme
théorie تئوری teori theory
thèse تز tez thesis
thon تن ton tuna
timbre تمبر tambr postage stamp
tirage تیراژ tirāž newspaper circulation
tiret خط تیره (khate) tire hyphen
titre تیتر titr headline
toilette توالت tuālet toilet
tracteur تراکتور trāktor Tractor
tragédie تراژدی terāžedi tragedy
transit ترانزیت terānzit transit
tulle تور tur tulle
tumeur تومور tumor tumor
tunnel تونل tunel tunnel
ultimatum اولتیماتوم ultimātom ultimatum
urgence اورژانس uržāns emergency
vaccin ‌واکسن vāksan vaccine
vagin واژن vāžan vagina
vanille ‌وانیل vānil vanilla
villa ویلا vilā villa
virage ویراژ virāž stunt act
virgule ویرگول virgul comma
virus ویروس virus virus
vitamine ویتامین vitāmin vitamin
vitrine ویترین vitrin display window

See also

References

  • Petit Larousse in Persian, edited by Hedayat Alah Ghatan, 1967.
  • Collins French English Dictionary © HarperCollins Publishers 2005.
  • Persian English Dictionary, S. Haim, Hippocrene Books 2002.
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.