World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Lithuanian Righteous Among the Nations

Article Id: WHEBN0018675403
Reproduction Date:

Title: Lithuanian Righteous Among the Nations  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Polish Righteous Among the Nations, Lithuanian Righteous Among the Nations, Righteous Among the Nations, Martin Weiss (Nazi official), Franz Murer
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Lithuanian Righteous Among the Nations

This is the list of Lithuanian Righteous Among the Nations. More than 800 Lithuanians have been honored with this title by the state of Israel for saving Jews during World War II.[1] Below is a partial listing of these:

 • Adomynaitė-Spitrienė, Natalija – 1997
 • Adomynas, Antanas – 1997
 • Adomynienė, Ona – 1997
 • Aleknavičienė, Sofija – 2006
 • Aleksandravičienė, Paulina – 1980
 • Andraitis, Antanas – 1994
 • Antanaitis, Jonas – 1979
 • Antanaitis, Vincas – 1979
 • Antanaitytė, Stasė – 1979
 • Anužienė, Elena (mother) – 2000
 • Anužienė, Elena (daughter-in-law) – 2000
 • Anužis, Česlovas – 2000
 • Anužis, Ignas – 2000
 • Arlauskas, Kazimieras (and his wife, Veronika Arlauskienė) – 2009
 • Audėjienė, Ona – 1970
 • Audėjus, Juozas – 1970
 • Augustinovič, Juozas – 1998
 • Augustinovič, Ona – 1998
 • Babarskienė, Jadvyga – 2000
 • Babarskis, Alfonsas – 2000
 • Babonas, Antanas – 2011
 • Bagdonavičius, Pranas – 1992
 • Bajorinas, Pranas – 1982
 • Bakšas, Kazys – 2004
 • Bakšienė, Marytė – 2004
 • Balčikonienė, Agota – 1994
 • Balčikonis, Antanas – 1994
 • Balčinas, Jonas – 1995
 • Balčinienė, Barbora – 1995
 • Balčinienė, Stefanija – 1995
 • Balčinaitė, Petronėlė – 1995
 • Balkienė, Nina – 1994
 • Baltutis, Vytas – 1980
 • Bartkevičienė, Stasė – 1980
 • Bartkevičius, Juozas – 1980
 • Baublys, Petras – 1977
 • Baublys, Sergijus – 1977
 • Baublienė, Jadvyga – 1977
 • Beinaravičienė, Uršulė – 1992
 • Beinaravičius, Vladas – 1998
 • Beleckienė, Morta – 2000
 • Beleckienė, Petronėlė – 1982
 • Berčiūnaitė-Kaminskienė, Birutė – 1996
 • Berčiūnas, Jurgis – 1996
 • Bernikienė, Petrė – 1996
 • Bielskienė, Ona – 1998
 • Bielskienė, Zosė – 2004
 • Bielskis, Aleksandras – 2004
 • Binkis, Gerdas – 1988
 • Binkis, Kazys – 1988 (and his wife, Sofija Binkienė – 1967)
 • Binkytė, Eleonora – 1988
 • Binkytė-Mozuriūnienė, Lilijana – 1988
 • Binkytė-Nacevičiūtė, Irena – 1988
 • Bižienė, Janina – 2004
 • Bižys, Juozas – 2004
 • Boguslauskas, Antanas – 1992
 • Bradauskas, Pranas – 2005
 • Bradauskienė, Jadvyga – 2005
 • Bražėnienė, Konstancija – 1970
 • Bružas, Stanislovas – 2000
 • Bružienė, Valerija – 2000
 • Budreikaitė, Bronė - 2012 (see [2])
 • Budzinskaitė, Benigna – 2006
 • Budzinskaitė, Stefanija – 2006
 • Budzinskas, Antanas – 2006
 • Budzinskienė, Benigna – 2006
 • Bukontas, Jeronimas – 1995
 • Bukontienė, Marija – 1995
 • Buknienė, Stasė – 2006
 • Buknys, Raimondas – 2006
 • Burba, Stanislovas – 2007
 • Burbienė, Stanislava – 2007
 • Bušauskaitė-Bužavienė, Kazė – 2007
 • Bušauskaitė-Dakinevičienė, Albina
 • Bušauskas, Feliksas – 2007
 • Bušauskas, Feliksas (son) – 2007
 • Bušauskienė, Teklė – 2007
 • Butkevičienė, Juozapota – 1998
 • Butkevičienė, Marija – 1998
 • Butkevičienė, Teklė – 1998
 • Butkevičius, Jonas – 1998
 • Butkevičius, Karolis – 1998
 • Butkevičiūtė, Ona – 1998
 • Butkienė, Petronė – 1981
 • Byla, Vincas – 1996
 • Byra, Juozapas – 2006
 • Byrienė, Stanislava – 2006
 • Čaikovski, Juzef – 1983
 • Čaikovski, žmona – 1983
 • Čečkevičius, Kazys – 2006
 • Čečkevičienė, Zuzana – 2006
 • Černiauskas, Bronislovas – 1993
 • Černiauskienė, Ona – 1993
 • Černiauskytė-Dugnienė, Genovaitė – 1993
 • Česnavičius, Antanas – 1995
 • Česnavičienė, Marija – 1995
 • Chlopinaitė, Elena – 1974
 • Čiurlionienė, Sofija – 1991
 • Čižinauskas, Jonas – 1992
 • Čižinauskaitė, Birutė – 1992
 • Čižinauskienė, Ona – 1992
 • Dailidavičienė, Uršulė – 1996
 • Dailidavičius, Algimantas – 2004
 • Dailidavičius, Vincas – 1996
 • Dainauskas, Juozas – 2004
 • Dainauskas, Petras – 2004
 • Dainauskienė, Bronislava – 2004
 • Damanskaitė, Stanislava – 2006
 • Damanskas, Petras – 2006
 • Damanskienė, Pranė – 2006
 • Daugėla, Vincas – 2005
 • Dauguvietienė-Kuzmina, Olga – 1985
 • Dauguvietytė, Nelė – 1985
 • Dauguvietytė-Dubrovski, Anastasija – 1985
 • Dausinienė, Stanislava – 2006
 • Dautartas, Juozas – 2004
 • Dautartienė, Julija – 2004
 • Drupas, Vladas – 1981
 • Dubininkas, Justinas – 2005
 • Dubininkienė, Marijona – 2005
 • Dubinikaitė-Raškevičienė, Ramutė – 2005
 • Dužinskaitė-Šervienė, Elžbieta – 1997
 • Eigelytė, Stefanija – 1997
 • Elijošaitis, Pranas – 1994
 • Elijošaitienė, Ona – 1994
 • Elijošaitis, Bronius – 1994
 • Esertas, Artūras – 1995
 • Fugalevičiūtė, Natalija – 2005
 • Gadeikis, Pranas – 1997
 • Gadeikytė, Julija – 1997
 • Gadlevska, Helena – 1983
 • Gadlevski, Juzef – 1983
 • Gaigalienė, Juzefa – 1999
 • Gaigalaitė, Stefanija – 1999
 • Gailiūnas, Kazimieras – 2004
 • Gailiūnienė, Petronėlė – 2004
 • Galvonaitė, Marcelė – 1996
 • Gasiūnas, Juozas – 1997
 • Gasparavičienė, Veronika – 2005
 • Gasparavičius, Alfonsas – 2005
 • Gavelis, Stasys – 2001
 • Gavelienė, Jadvyga – 2001
 • Gecevičienė, Bronislava – 1991
 • Gecevičius, Adomas – 1991
 • Gedaika, Petras – 1998
 • Gedaikienė, Liudvika – 1998
 • Gedeikienė, Bronė – 1999
 • Gedeikis, Juozas – 1999
 • Gedmantienė, Michalina – 1993
 • Gintalas, Ignas – 1998
 • Gintalas, Juozas – 1998
 • Gintalienė, Kristina – 1998
 • Girbudas, Petras – 2005
 • Glaveckas, Juozas – 2004
 • Glaveckienė, Anelė – 1998
 • Gobis, Antanas – 1979
 • Golubovienė, Lidija – 2005
 • Gotautas, Bronius – 1974
 • Granskytė, Pranciška – 2006
 • Graževičienė, Vanda Marija – 1995
 • Graževičius, Jonas – 1995
 • Graževičiūtė, Vanda – 1995
 • Greizė, Karolis – 2004
 • Greizienė, Jevdokija – 2004
 • Grendienė, Apolonija – 2005
 • Grigaitis, Zenonas – 1994
 • Grigalaitienė, Bronė – 1991
 • Grigalaitis, Pranas – 1991
 • Grigonienė, Felicija – 1996
 • Grigonis, Juozas – 1996
 • Grigorjeva, Jelena – 2004
 • Grincevičienė, Marija – 2005
 • Grybauskas, Andrius – 1996
 • Gudaitienė, Juzė – 1978
 • Gulbinovič, Aleksandr – 1983
 • Gulbinovič, Veronika – 1983
 • Gylys, Leonas – 1983
 • Gylienė, Aleksandra – 1983
 • Hanfman, Andrej – 1985
 • Hanfman-Dauguvietytė, Dora – 1985
 • Holzman, Helene – 2005
 • Ibenskienė, Ona – 1980
 • Ibenskis, Juozas – 1980
 • Inkratas, Juozas – 1985
 • Ivanauskaitė, Giedrutė – 1984
 • Ivanauskas, Gintautas – 1992
 • Ivanauskienė, Elena – 1984
 • Jablonskienė, Jadvyga – 2000
 • Jablonskytė-Landsbergienė, Ona – 1995
 • Jakienė, Ona – 1992
 • Jakas, Leopoldas – 1992
 • Jakienė, Aldona – 1992
 • Jankauskienė-Šimkutė, Ona – 1996
 • Jankienė, Stasė – 1991
 • Jankus, Augustinas – 1991
 • Janonienė, Ona – 2005
 • Janonis, Jonas – 2005
 • Janonytė (Lelienė), Vera – 2005
 • Janonytė (Šukienė), Genovaitė – 2005
 • Janušauskas, Vincas – 2005
 • Janušauskienė, Ona – 2005
 • Jaselskienė, Elena – 1977
 • Jaselskis, Vladas – 1977
 • Jasulaitienė, Elena – 2000
 • Jegorova, Natalija – 2005
 • Jemeljanova, Anastasija – 2000
 • Jocienė-Basienė, Marija – 1998
 • Jokubauskis, Stanislovas – 1999
 • Jonaitis, Henrikas – 1980
 • Jucevičius, Stasys – 1980
 • Juodgalvienė, Emilija – 1997
 • Juodgalvis, Vincas – 1997
 • Juodgalvytė-Kiselienė, Marija – 1997
 • Jurevičienė, Adelė – 1979
 • Jurevičienė, Juzė – 1997
 • Jurevičius, Jonas – 1997
 • Jurevičius, Petras – 1979
 • Jurevičiūtė, Lionė – 1997
 • Jurgilienė, Bronė – 1998
 • Jurkšaitienė, Marijona – 1990
 • Jurkšaitis, Juozas – 1990
 • Jurkus, Danielius – 2001
 • Jurkienė, Marytė – 2001
 • Juškevič, Anastasija – 1980
 • Juškevič, Michail – 1980
 • Kairienė, Ona – 2005
 • Kairys, Steponas – 2005
 • Kalinkienė, Veronika – 2000
 • Kancevičienė, Zosė – 2000
 • Kancevičius, Pranas – 2000
 • Kareiva, Pranas – 1997
 • Karpavičius, Povilas – 1995
 • Karpavičienė, Alevtina – 1995
 • Kašinskas, Pijus – 1978
 • Kašinskienė, Magdalena – 1978
 • Kasperaitis, Pranas – 1991
 • Kasperaitienė, Sofija – 1991
 • Kauneckas, Vytautas – 2006
 • Katinskaitė, Kotryna – 2006
 • Katinskas, Juozas – 2006
 • Kaušaitė, Elena – 2004
 • Kaušinis, Klemensas – 1996
 • Kavaliauskas, Kazys – 2000
 • Kazanskienė, Olga – 2007
 • Kazanskis, Eduardas – 2007
 • Kazanskytė (Gargasienė), Edita – 2007
 • Kazlauskaitė, Teofilė – 1985
 • Kazlauskas, Juozas – 1996
 • Kazlauskienė, Eugenija – 1996
 • Kerpauskas, Juozas – 1981
 • Kerpauskienė, Adolfina – 1981
 • Kėrienė, Elena – 1994
 • Kėrys, Povilas – 1994
 • Kibelaitė, Juozapa – 1997
 • Kilikevičius, Pijus – 1978
 • Kirvelienė, Emilija – 2005
 • Kislauskienė-Dambrauskaitė, Regina – 1993
 • Kleiba, Adolfas – 1996
 • Klimas, Petras – 1993
 • Klimienė, Jadvyga – 1993
 • Klimutė-Radavičienė, Felicija – 1993
 • Korsakas, Vitas – 1990
 • Krištopavičienė, Bronislava – 2006
 • Krivičius, Stanislovas – 1998
 • Kručinskas, Vladas – 1969
 • Krulickas, Jonas – 1993
 • Krulickienė, Viktorija – 1993
 • Krulickas, Viktoras – 1993
 • Kruminis, Juozas – 2005
 • Kruminsienė, Marija – 2005
 • Kšanavičienė, Barbora – 2005
 • Kšanavičius, Stasys – 2005
 • Kšanavičius, Vytautas – 2005
 • Kudžma, Andrius – 1993
 • Kulevičiūtė, Stefanija – 2006
 • Kuncaitis, Antanas – 1996
 • Kupraitis, Antanas – 1980
 • Kupraitis, Jonas – 1980
 • Kupraitis, Juozas – 1980
 • Kuprėnas, Kazys – 1980
 • Kurpauskas, Pranas – 1981
 • Kurpauskienė, Marytė – 1981
 • Kutorgienė-Buivydaitė, Elena – 1982
 • Kutorga, Viktoras – 1982
 • Kvedaravičius, Vladas – 2006
 • Kvedaravičienė, Birutė – 2006
 • Ladygienė, Stefanija – 1992
 • Lašienė, Uršulė – 1997
 • Lastienė, Petronėlė – 2000
 • Laucevičienė, Ona – 2005
 • Laucevičiūtė-Baužienė, Jadvyga – 2005
 • Laurinavičienė, Elena (and sons Bronislovas and Pranas) – 2011[3]
 • Legantienė, Michalina – 2004
 • Leonavičienė, Ona – 1999
 • Leonavičius, Eduardas – 1999
 • Leščinskienė, Marija – 1995
 • Levulienė, Albina – 2004
 • Levulis, Fulgentas – 2004
 • Levulis, Vladas – 2004
 • Likevičienė, Natalija – 1996
 • Likevičius, Vytautas – 1996
 • Liškienė, Stanislava – 2004
 • Liškus, Stanislovas – 2004
 • Liutkevičienė, Jantina – 1983
 • Liutkevičius, Ignacijus – 1983
 • Lukauskas, Mikas – 2006
 • Lukauskienė, Elena – 2006
 • Lukoševičienė, Monika – 2006
 • Lukoševičius, Bronius – 2006
 • Macenavičius, Antanas – 1976
 • Macenavičienė, Marija – 1976
 • Macijauskas, Petras – 2005
 • Macijauskaitė, Violeta – 2005
 • Macijauskaitė, Liudvika – 2005
 • Macijauskas, Robertas – 2005
 • Macijauskas, Zenonas – 2005
 • Maciejovskis, Polikarpas – 2005
 • Maladauskas, Petras – 1979
 • Maladauskienė, Uršulė – 1979
 • Mališauskas, Henrikas – 1996
 • Mališauskienė, Marija – 1996
 • Margaitis, Antanas – 1991
 • Margaitienė, Eleonora – 1991
 • Markevičius, Juozapas – 1991
 • Markevičius, Romas – 1991
 • Markevičius, Jonas – 1991
 • Markevičiūtė, Valerija – 1991
 • Markovskij, Hariton – 1992
 • Markovskaja, Aleksandra – 1992
 • Markovskij, Ivan – 1992
 • Markovskij, Mitrofan – 1992
 • Markovskaja, Ana – 1992
 • Markovskaja, Mavra – 1992
 • Martinkus, Vaclovas – 1995
 • Martul, Juzefa – 1993
 • Martul-Budrikienė, Liucija – 1993
 • Masevič, Justin (and wife) – 1983
 • Matora, Ana – 2000
 • Matulevičienė, Ona – 1991
 • Matuzevičienė, Elena – 1981
 • Matuzevičius, Antanas – 1981
 • Matuzevičiūtė, Antanina – 1981
 • Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė, Veronika – 2005
 • Matuzevičiūtė-Valiukienė, Julijona – 2005
 • Mažylis, Pranas – 2006
 • Mažylienė, Antanina – 2006
 • Meškauskas, Pranas – 2005
 • Meškauskienė, Ona – 2005
 • Meškauskas, Petras – 2005
 • Meškauskienė, Zofija – 2005
 • Meškauskas, Antanas – 2005
 • Meškauskas, Teodoras – 2005
 • Meškauskaitė (Jakštienė), Stefanija – 2005
 • Meškėnienė, Ana – 2000
 • Michailova, Elizaveta – 1992
 • Michailovas, Aleksejus – 1992
 • Mikalauskas, Antanas – 1994
 • Mikalauskienė, Stasė – 1994
 • Miklaševičienė, Marijona – 1996
 • Miklaševičius, Petras – 1996
 • Mikolaitienė, Felicija – 2005
 • Mikolaitis, Vincas – 2005
 • Mikša, Vincas – 2005
 • Mikšienė, Marija – 2005
 • Mikuličius, Petras – 1995
 • Mikuličienė, Ona – 1995
 • Milaševičienė, Marija – 2005
 • Milienė (Aleknavičiūtė), Bronė – 2006
 • Miniotas, Leonardas – 1996
 • Miniotienė, Ona – 1996
 • Miniotienė, Elzė – 1982
 • Minkevičienė, Kotryna – 1990
 • Minkevičius, Sergejus – 1990
 • Mitkus, Jeronimas – 2005
 • Mitkienė, Jadvyga – 2005
 • Mitkus, Stanislovas – 1995
 • Mitkienė, Leokadija – 1995
 • Mockaitytė, Elena – 1996
 • Montvilienė, Halina – 2006
 • Mordosas, Bronislavas – 1995
 • Mordosienė, Marijona – 1995
 • Morkūnas, Vaclovas – 1995
 • Morkūnienė, Bronislava – 1995
 • Morkūnas, Edvardas – 1995
 • Morkūnas, Mečislovas – 1995
 • Morkūnaitė, Česlava – 1995
 • Mošinskienė, Halina – 1982
 • Mozuraitis, Jonas – 1976
 • Mozuraitienė, Ona – 1976
 • Mozuraitis, Alfonsas – 1976
 • Mozuraitytė, Zuzana – 1976
 • Mozuraitis, Zenonas – 1976
 • Mozuraitytė, Mefodija – 1976
 • Mozurkienė, Kazimiera – 2007
 • Muralienė, Jadvyga – 1997
 • Murauskas, Gediminas – 2004
 • Murinas, Vincas – 2005
 • Murinienė, Emilija – 2005
 • Naginė, Vytautas – 2000
 • Naginienė, Stasė – 2000
 • Nagys-Vaitkūnaitė, Birutė – 1994
 • Navickienė, Ona – 2000
 • Navickaitė, Stasė – 2000
 • Navienė, Stasė – 1997
 • Navys, Stasys – 1997
 • Norvaišaitis, Juozas – 2001
 • Norvaišaitienė, Uršulė – 2001
 • Norvaišaitė, Aldona – 2001
 • Olšvang (Osowska), Juzefa – 1974
 • Ostjanko, Irina (Grigorjevos duktė)  – 2004
 • Pagojienė, Julijona – 2006
 • Pagojus, Julius – 2006
 • Pagojus, Baltramiejus – 2006
 • Pagojutė, Domicėlė – 2006
 • Pajėdaitė, Bronė – 2000
 • Palkauskas, Kazys – 1996
 • Palkauskienė, Marytė – 1996
 • Palkauskas, Vladas – 1996
 • Papšys, Juozas – 1994
 • Paškauskas, Vaclovas – 1998
 • Paškauskienė, Ona – 1998
 • Paškevič, Marija – 1999
 • Paškevič-Tomaševskaja, Elžbieta – 1999
 • Paukštys, Bronius – 1977
 • Paukštys, Juozas – 1977
 • Paukštė, Zosia – 1999
 • Paulauskienė, Bronislava – 1982
 • Paulavičius, Jonas – 1983
 • Paulavičienė, Antanina – 1983
 • Paulavičius, Jonas-Kęstutis – 1983
 • Paulavičiūtė, Danutė – 1983
 • Pečkytė, Ona – 2005
 • Pekarskienė, Eugenija – 2000
 • Pekarskis, Viktoras – 2000
 • Pekarskytė, Neonila – 2000
 • Petkevičius, Tadas – 2001
 • Petkevičienė, Julija – 2001
 • Petrauskas, Kipras – 1999
 • Petrauskienė, Elena – 1999
 • Petrauskienė, Lidija (Balkienės sesuo)  – 1994
 • Petrik, Antonina – 1990
 • Petrulaitienė, Veronika – 1979
 • Petrulis, Juozas – 1980
 • Pikčiūnas, Antanas – 1995
 • Pikčiūnienė, Julija – 2004
 • Plagge, Karl – 2005
 • Platajs, Lidija – 1993
 • Plokšto, Vladislav – 1994
 • Plokšto, Uršulė – 1994
 • Pocienė, Stefanija – 1981
 • Poniškaitis, Jonas – 2005
 • Poniškaitienė, Ona – 2005
 • Poniškaitis, Antanas Pranciškus – 2005
 • Poška, Antanas – 2000
 • Požėla, Vladas – 1980
 • Premeneckaitė-Jonušienė, Genė – 1999
 • Premeneckienė, Aleksandra – 2001
 • Premeneckas, Juozas – 2001
 • Premeneckas, Vytautas – 2001
 • Pukas, Juozapas – 2005
 • Pukienė, Marijona – 2005
 • Pukaitė, Genovaitė – 1967
 • Pupšytė-Laurinaitienė, Genė – 1997
 • Račinskas, Kazimieras – 1999
 • Račinskienė, Konstancija – 1999
 • Račiūnas, Vincentas – 2007
 • Račiūnas, Antanas – 2007
 • Račiūnienė, Ona – 2007
 • Račiūnas, Antanas – 2007
 • Račiūnas, Petras – 2007
 • Radamanskiene, Aleksandra – 2002
 • Radavičius, Danielius – 1997
 • Radavičienė, Juzefa – 1997
 • Radlinskas, Jonas – 2000
 • Radlinskienė, Felicija – 2000
 • Ragaišienė, Aleksandra – 1998
 • Ragauskas, Antanas – 1991
 • Ragauskienė, Ona – 1991
 • Rakevičius, Česlovas – 1993
 • Rakevičius, Juozas – 1993
 • Rakevičius, Jaroslavas – 1976
 • Rakevičius, Zenonas – 1994
 • Rakevičius, Algimantas – 1994
 • Ramanauskas, Juozas – 1983
 • Ramanauskienė, Sofija – 1983
 • Rauba, Genrik – 1983
 • Rauba, Adolfina – 1983
 • Rauba, Vladislav – 1983
 • Rauba, Izabelė – 1983
 • Rekašienė, Stanislava – 1994
 • Rekašius, Vincas – 1994
 • Renčinauskienė, Natalija – 1995
 • Riaukienė, Justina – 2001
 • Riaukaitė, Alfonsa – 2001
 • Rimavičienė, Juzefa – 1998
 • Rinkevičius, Vytautas – 1976
 • Rinkevičienė, Elė – 1976
 • Rinkevič, Jan – 1983
 • Rinkevič, Jadvyga – 1983
 • Rudminaitis, Simonas – 2004
 • Rudminaitienė, Veronika – 2004
 • Rudminaitis, Alfonsas – 2004
 • Rudzevičiūtė-Aukštakienė, Petrutė – 1996
 • Rudžianskienė, Marija – 2006
 • Rusteikaitė, Marija – 1996
 • Rutkauskas, Juozas – 1996
 • Ruzgys, Jonas – 1979
 • Ruzgienė, Stanislava – 1979
 • Ruzgienė-Vaitkaitytė, Stasė – 2005
 • Salenekas, Juozas – 2000
 • Salenekienė, Matilda – 2000
 • Samboras, Antanas – 1980
 • Samborienė, Vanda – 1980
 • Sankienė, Zofija – 1994
 • Sankutė-Miškinienė, Janina – 1994
 • Sankutė-Toliušienė, Teresa – 1994
 • Sarpalis, Vladas – 1978
 • Sarpalienė, Anelė – 1978
 • Saunoris, Jonas – 1994
 • Savickas, Vincas – 1978
 • Savickienė, Kastulė – 1978
 • Savickienė, Marija – 1982
 • Savickas, Jonas – 1982
 • Simokaitis, Juozas – 1992
 • Simokaitienė, Zofija – 1992
 • Sindikaitis, Benediktas – 2007
 • Sindikaitytė (Minelgienė), Stasė – 2007
 • Skačkauskaitė-Vaičiūnienė, Antonina – 1993
 • Skeltys, Antanas – 2005
 • Skirvainytė, Anelė – 1980
 • Sondeckis, Jackus – 1996
 • Songaila, Alfonsas – 1992
 • Stakauskas, Juozas – 1974
 • Stanevičius, Vincas – 1993
 • Stanevičienė, Julija – 1993
 • Stanevičiūtė, Birutė – 1993
 • Stanevičius, Vytautas – 1993
 • Stanilko, Julija – 1995
 • Stankevičienė, Uršulė – 1978
 • Stankevičius, Jonas – 1983
 • Stankevičienė, Joana – 1983
 • Stankevič, Veronika – 1995
 • Stasiūnaitis, Juozas – 1995
 • Stasiūnaitienė, Ona – 2004
 • Staskevičienė, Paulina – 1994
 • Staskevičiūtė, Zosė – 1994
 • Staskevičiūtė, Aniceta – 1994
 • Stašaitis, Juozas – 2005
 • Stašaitienė, Agnietė – 2005
 • Stašaitis, Jonas – 2005
 • Staškus, Adolfas – 2004
 • Staškevičienė, Zofija – 2004
 • Statauskas, Jonas – 1996
 • Statauskienė, Stasė – 1996
 • Statkevičiūtė, Elena – 1984
 • Steponavičius, Jonas – 1995
 • Steponavičienė, Michalina – 1995
 • Stongvilienė, Agota – 2006
 • Straupis, Juozas – 1981
 • Straupienė, Bronislava – 1981
 • Strimaitis, Juozas – 1992
 • Strimaitienė, Ona – 1992
 • Strimaitis, Stasys – 1994
 • Strimaitienė, Veronika – 1994
 • Strimaitytė, Milda – 1994
 • Stulpinas, Boleslovas – 1993
 • Stulpinienė, Ona – 1993
 • Sutkus, Kazimieras – 2005
 • Sutkienė, Cecilija – 2005
 • Sveitys, Pranas – 1982
 • Sviderskis, Stasys – 1997
 • Sviderskis, Alfonsas – 1980
 • Sviliene, Elžbieta – 2006
 • Šalaviejienė, Ieva – 2000
 • Šalkauskas, Antanas – 2005
 • Šalkaukienė, Aleksandra – 2005
 • Šatūnas, Stasys – 2000
 • Šatūnienė, Ona – 2000
 • Šaudvytis, Pranas – 1999
 • Šaudvytienė, Genovaitė – 1999
 • Šaulienė, Domicėlė – 2006
 • Šaulys, Pranciškus – 2006
 • Šaulienė, Marcijona  – 2006
 • Šaulys, Napoleonas – 2006
 • Šereika, Stasys – 2002
 • Šiaulienė, Zofija – 2006
 • Šiaulys, Julijonas – 2006
 • Šimaitė, Ona – 1966
 • Šimelis, Mykolas (aka Šymiel, Mikola, Belarusian: Шымель, Мікола) – 1983
 • Šimelienė, Jadvyga – 1983
 • Šimkus, Antanas – 2005
 • Šimkienė, Vlada – 2005
 • Šleževičius, Vladas – 1994
 • Šleževičienė, Uršulė – 1994
 • Šneideris, Juozas – 1979
 • Šneiderienė, Antonina – 1979
 • Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė – 2006
 • Šukienė, Sofija-Eleonora – 2006
 • Šukštienė, Halina (aka Szukszta, Halina) – 2006 (Lietuva/Lenkija)
 • Šukšta, Vaclovas (aka Szukszta, Wacław) – 2006 (Lietuva/Lenkija)
 • Talačka, Mykolas – 1994
 • Talačka, Juozapas – 1994
 • Talačka, Simonas – 1994
 • Talačkienė, Ona – 1994
 • Tallat-Kelpšienė, Agota – 1997
 • Tallat-Kelpša, Stanislovas – 1997
 • Tallat-Kelpšienė, Antanina – 1997
 • Tallat-Kelpša, Jurgis – 1997
 • Tamašauskas, Kazys – 2000
 • Tamašauskienė, Jadvyga – 2000
 • Tarapienė, Anelė – 1983
 • Tarapas, Stasys – 1983
 • Tarapaitė, Elena – 1983
 • Tarapaitė, Janina – 1983
 • Tarvainytė, Rozalija – 1996
 • Taškūnas, Vladas – 1994
 • Tautavičienė, Stanislava – 2002
 • Tautavičius, Stasys – 2002
 • Tautavičius, Zenonas – 2002
 • Teišerskis, Jonas – 2000
 • Tekorienė, Regina – 2002
 • Tekorius, Antanas – 2002
 • Teniukas, Juozas – 2000
 • Teniukienė, Ona – 2000
 • Teniukas, Juozas – 2000
 • Teniukas, Petras – 2000
 • Teniukienė, Valerija – 2000
 • Toliušienė, Petrutė – 1996
 • Toliušis, Dominykas – 1996
 • Trinkūnas, Juozas – 1999
 • Trinkūnienė, Elena – 1999
 • Truskovski, Piotr – 2001
 • Tupikas, Ignas – 2000
 • Tupikienė, Petronėlė – 2000
 • Tverjonaitė, Rozalija – 1998
 • Uborevič, Elena – 1995
 • Umbrasienė, Elena – 2006
 • Urbelienė, Petronėlė – 2004
 • Urbelienė, Ona – 2006
 • Urbelis, Adomas – 2004
 • Urbelis, Bronius – 2006
 • Urbelytė, Elena – 2006
 • Urbonas, Andrius – 1997
 • Urbonienė, Marija – 1997
 • Urbonaitė, Ona – 1997
 • Urbonas, Juozas – 1997
 • Užemeckas, Antanas – 1996
 • Užemeckienė, Veronika – 1996
 • Vadauskienė-Naglytė, Lidija – 2002
 • Vagnorienė, Stanislava – 2006
 • Vagnorius, Povilas – 2006
 • Vaicekauskaitė, Janė – 1995
 • Vaicekauskas, Jonas – 1995
 • Vaicekauskienė, Vladislava – 1995
 • Vainauskas, Aleksandras – 1995
 • Vainauskienė, Ona – 1995
 • Vaišnoras, Adolfas – 1990
 • Vaišnorienė, Bronė – 1990
 • Vaitkus, Jonas – 2007
 • Valčiukas, Povilas – 2007
 • Valčiukienė, Antanina – 2007
 • Valionienė, Teofilė – 1996
 • Valionis, Vincas – 1996
 • Vansauskienė-Vaitkaitytė, Bronė – 2005
 • Varčikas, Vladas – 1988
 • Vasiliauskaitė, Stasė – 1997
 • Vasiliauskaitė, Veronika – 1997
 • Vasiliauskas, Ignas – 1999
 • Vasiliauskas, Vladas – 1997
 • Vasiliauskienė, Marija – 1999
 • Vasiljeva, Ustinja – 2000
 • Venclauskaitė, Danutė – 1995
 • Venclauskaitė, Gražbylė – 1995
 • Viesnauskaitė, Ona – 2005
 • Venclauskienė, Stanislava – 1995
 • Viktaravičienė-Rutkauskaitė, Janina – 2004
 • Vitkauskienė, Julija – 1966
 • Vitkauskas, Arėjas – 1966
 • Vitkauskas, Juozas – 2006
 • Vitkauskas, Povilas – 2006
 • Vitkauskienė, Rachelė – 2006
 • Vitkevičienė, Emilija – 1997
 • Vitkevičius, Kazys – 1997
 • Vitkovska (Truskovski), Anela – 2001
 • Vobolevičienė, Helena – 2006
 • Vobolevičius, Vincas – 2006
 • Vokietaitienė, Ona – 2000
 • Vokietaitis, Antanas – 2000
 • Vokietaitytė-Paškevičienė, Stanislava – 2000
 • Vyšniauskas, Stanislovas – 1995
 • Vyšniauskienė, Natalija – 2005
 • Vyšniauskienė, Rožė – 1995
 • Vyšniauskas, Algirdas – 2005
 • Zabielavičius, Juozas – 2002
 • Zaksas, Pranas – 2007
 • Zaksaitė, Marijona – 2007
 • Zaksaitė (Vileikienė), Ona – 2007
 • Žakavičius, Vytautas – 2002
 • Žarnauskas, Teofilis – 2004
 • Žarnauskienė, Marė – 2004
 • Zaronas, Jonas – 1982
 • Zasimauskas, Stasys – 1992
 • Zasimauskienė, Petronėlė – 1992
 • Zelba, Jonas – 1997
 • Zelbienė, Aleksandra – 1997
 • Žemaitaitienė, Natalija – 1979
 • Žemaitaitis, Petras – 1979
 • Žemaitis, Vladas – 1974
 • Žemeckienė, Antanina – 1996
 • Žilėnas, Kazimieras – 1999
 • Žilėnienė, Apolonija – 1999
 • Žilevičius, Adomas – 1994
 • Žilevičius, Stasys – 1994
 • Žilevičius, Jonas – 1995
 • Žilevičienė, Ona – 1995
 • Žilevičius, Danielius – 2006
 • Žilevičienė, Ona – 2006
 • Žilevičienė, Adolfina – 2006
 • Žiužnys, Jeronimas – 1994
 • Žiužnienė, Adelė – 1994
 • Zrelskienė, Viktorija – 2004
 • Zrelskis, Steponas – 2004
 • Zubovas, Vladimiras – 1991
 • Zubovienė, Danutė-Sofija – 1991
 • Žukauskas, Kipras – 2006
 • Žukauskas, Stasys – 1991
 • Žukauskienė, Julija – 2006
 • Žvironaitė, Veronika – 2000

References

 1. ^ Yad Vashem. """The "Righteous Among the Nations Honored by Yad Vashem: Lithuania. Yad Vashem. Retrieved 2014-06-01. 
 2. ^ Lithuanian Bronė Budreikaitė posthumously named as Righteous among the Nations)
 3. ^ Elena Laurinavičienė and sons recognized as Lithuanian Righteous
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.